תקנון אתר סלסילה

שלום לכם משתמשים יקרים! תקנון האתר למעשה מסדיר את מערכת היחסים בינינו, סלסילה, לביניכם, לקוחות ומזמינים יקרים. אנא קראו בעיון את הסעיפים שלהלן, וכולנו תקווה כי מערכת היחסים בינינו תהיה הרבה מעבר לאמור בהם.

תנאי השימוש באתר 

 1. מבוא
  1. ברוכים הבאים לאתר www.salsila.co.il (להלן: “האתר”) המנוהל ומופעל על ידי סלסילה המשמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת פירות וירקות, וכן מוצרים על ידי הגולשים באתר (להלן: “המשתמשים” ו/או “המזמינים”).
  2. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בגירים אשר גילם הוא 18 שנים ומעלה ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או רכישה באמצעות האתר מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור.
  3. סלסילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר.
  4. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר.
  5. בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
  6. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת סלסילה, אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא תהיינה טענות נגד סלסילה בשל כך.
  7. מובהר בזאת כי סלסילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, במלואו או בחלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת. זאת, מבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגד סלסילה בשל כך.
  8. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאתר, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של סלסילה אשר פועל בימים א’-ה’ בין השעות 8:00 עד 20:00 בטלפון שמספרו הוא: 
   054-6663193, וכן בדוא”ל salsilaorgani@gmail.com.  מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של סלסילה וללא מתן הודעה מוקדמת. זאת, מבלי שלמשתמש לא תהיינה טענות נגד סלסילה בשל כך.
  9. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
 2. רכישת מוצרים באתר
  1. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת סלסילה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת. זאת, מבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגד סלסילה בשל שינוי כאמור לעיל.
  2. לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע”מ) למעט מוצרים שאינם חייבים במע”מ על פי דין. עם זאת סלסילה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. זאת, מבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגד סלסילה בשל כך.
  3. יובהר, כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד הכנת ההזמנה על ידי עובדי סלסילה ולא מועד הוספת המוצרים לסל הקניות. על כן, ייתכנו שינויים בין מחיר ההזמנה במועד שבה נשלחה על ידי המזמין באתר האינטרנט לבין המחיר הסופי שבו יחויב המזמין.
  4. יובהר בזאת כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, אלא אם צוין אחרת בדף המוצר, ואינן מחייבות באופן כלשהו את סלסילה.
  5. בהמשך לאמור לעיל, מובהר כי חלק מהמוצרים המופיעים באתר מוצעים למכירה לפי משקל אשר קובע את עלות המוצרים. סלסילה תעשה כל מאמץ כי המוצרים יסופקו בהתאם למשקל שהתבקש בהזמנה, אך מטבע הדברים במוצרים אלו תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, והעלות הסופית תחושב לפי משקל המוצר שסופק בפועל מבלי שלמזמין תהיה כל טענה נגד סלסילה בשל כל סטייה כאמור.
  6. מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי של סלסילה בעת ההזמנה. על כן סלסילה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר כתוצאה מכך. במידה ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי, סלסילה תעשה מאמץ ליצור קשר עם המזמין במידה וניתן ו/או המזמין מבקש זאת, ותודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי של סלסילה, מבלי שתהיה לו כל טענה נגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, סלסילה תהיה רשאית לספק מוצר חלופי על פי שיקול דעתה. מחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה (זול או יקר יותר) ממחיר המוצר המוזמן. היה והמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי אשר סופק לו, יהיה רשאי להחזיר את המוצר לשליח בעת האספקה או לחלופין ליצור קשר עם שירות הלקוחות על מנת להחזיר את המוצר החלופי, ולקבל זיכוי במלוא מחיר המוצר החלופי. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, תחזיר לו סלסילה את כספו בגין הזמנת המוצר. 
  7. סלסילה מאפשרת להזמין מוצרים גם דרך הטלפון. ככל ומזמין מעוניין בהזמנה טלפונית, ביכולתו ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של סלסילה ולבצע הזמנה טלפונית ו/או דרך הודעת וואטסאפ למס' הטלפון הזהה למס הטלפון של מוקד השירות. יובהר כי סלסילה רשאית להפסיק את האפשרות לבצע הזמנה טלפונית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגדה בשל כך.
  8. סלסילה מקפידה כי המוצרים שמלוקטים על ידי עובדיה, לרבות מוצרים במשקל ומוצרים שאינם ארוזים כגון ירקות ופירות, תהיינה טריים ומאיכות טובה. עם זאת ובמידה ומזמין אינו שבע מרצון מאיכות המוצרים שלוקטו עבורו כאמור לעיל, ביכולתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של סלסילה ולעדכנם תוך יום עסקים אחד לכל היותר. סלסילה תבדוק את התלונה ותהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המוצר במוצר אחר או לחלופין לזכות את המזמין עד לגובה הסכום ששולם בעבור אותו המוצר לרבות סכום המשלוח במקרים המתאימים. יובהר כי סלסילה תהא רשאית לדרוש מהמזמין להוכיח שהמוצר שקיבל אכן אינו תקין ו/או מאיכות ירודה, לרבות, אך לא רק, באמצעות שליחת תמונה של מוצר אשר נטען כי הינו מאיכות ירודה כאמור.
  9. פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם וסלסילה אינה אחראית לכל שימוש של המזמינים במוצרים שיירכשו.
  10. למזמין לא תהא כל טענה נגד סלסילה בגין תאריך התפוגה שעל גבי המוצר שסופק לו כל עוד תאריך התפוגה של המוצר אשר סופק הינו זמן סביר במועד אספקתו למזמין בהתאם לעניין ולסוג המוצר.
 3. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת המוצרים ומשלוחים
  1. התשלום באתר מבוצע באמצעות רכישה בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי ובכפוף לאישור חברת האשראי. יובהר כי סלסילה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, מבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגדה בשל כך. היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, ביכולתו לפנות לסלסילה אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגדה בשל סירובה לקבל כל אמצעי תשלום חלופי כאמור.
  2. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות שירות השליחים של סלסילה לכתובת בישראל אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה בהתאם לאזורי המשלוח המפורטים באתר וכמפורט להלן. מובהר, כי המשתמש רשאי להודיע לסלסילה על רצונו באיסוף עצמי של המוצרים המוזמנים. סלסילה רשאית לשנות את דרכי המשלוח ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגדה בשל כך.
  3. עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר שהינם בנוסף לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. סלסילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגדה בשל כך.
  4. במסגרת ההערות למשלוח, יוכל המזמין לציין העדפה באשר לטווח מועד אספקת המשלוח. ציון העדפת המזמין כאמור מיועד לצורך סידור קו חלוקה אופטימלי ולצרכים פנימיים. יחד עם זאת סלסילה תעשה את כל המאמצים על מנת לספק למזמין את המשלוח בטווח המועד שציין. כמו כן, יכול המזמין ליצור קשר עם שירות הלקוחות של סלסילה בדרכי ההתקשרות המוצעים להלן (טלפון, אפליקציית וואטסאפ) כמספר שעות לפני מועד האספקה המוקדם בטווח השעות אשר צוין, על מנת להתריע ולבקש קבלת מועד אספקה מדויק יותר בטווח של עד כשלוש שעות. יובהר כי, סלסילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מועדי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש תהיינה טענות נגדה בשל כך.
  5. סלסילה מקפידה כי שירות השליחים שלה יהיה מקצועי ויקפיד על זמני הגעה בהתאם לבקשת המזמין כפי שהוזנה כאמור בהערות למשלוח ו/או בהתאם לאמור בסעיף 3.4 לעיל. עם זאת ייתכנו עיכובים במועד ההזמנה עקב סיבות שאינן תלויות בסלסילה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל, ולמזמין לא תהיינה טענות נגד סלסילה בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
  6. במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחלופין במידה והמזמין אישר מראש, השליח רשאי להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של סלסילה ולדווח על מקרה כאמור. עם זאת סלסילה שומרת על זכותה שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא עם קרות מקרה מסוג זה.
  7. סלסילה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או מקורם במזמין, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות סלסילה לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
  8. סלסילה תהא רשאית, במקרים אשר לשיקול דעתה הינם חריגים, לבטל או לא לאשר הזמנות שבוצעו באתר ו/או בטלפון. למען הסר ספק במקרה של ביטול הזמנה על ידי סלסילה לא יחויב המזמין ובמידה וכבר חויב המזמין, כספו יוחזר.
  9. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה של סלסילה, ולמזמין לא תהיה כל טענה נגד סלסילה בשל כך.
 4. שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים
  1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של סלסילה הינה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א-1981, והמזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן. יובהר כבר עתה כי על אף האמור, לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או מוצר אשר תאריך תפוגתו עבר, זולת מקרים בהם תוקף המוצר עבר טרם הגעת המוצר לידי המזמין ובכפוף להוראות סעיף 2.11 לעיל.
  2. שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם לשיקול דעתה של סלסילה ובכפוף להוראות שלהלן.
  3. מזמין אשר מעוניין לבטל או לשנות את הזמנתו ייצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של סלסילה בטלפון אשר פרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה ויודיע על רצונו לבטל או לשנות את ההזמנה בהתאם לעניין ובתנאי שהודעה כאמור ניתנה לכל המאוחר עד 3 שעות לפני מועד האספקה כפי שנבחר על ידי המזמין בעת ביצוע ההזמנה.
  4. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה תחזיר סלסילה למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
  5. מזמין אשר מעוניין לשנות את הזמנתו באופן של הוספת מוצרים חדשים ישלם בעדם את המחיר הנקוב במועד שינוי ההזמנה ולא את המחיר שננקב במועד ההזמנה הראשונה.
  6. ביטול עסקה והחזרת מוצרים בגינה יכול וייעשו תוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלת ההזמנה, זולת כאשר מדובר בטובין פסידים דוגמת ירקות ופירות אשר בכפוף לכל דין אינם ניתנים להחזרה ו/או ביטול. לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם סלסילה ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין וככל וזו תיעשה במועד האמור, תתאם סלסילה עם המזמין את דרך החזרת המוצר.
  7. עם קבלת המוצרים שהוחזרו אצל סלסילה ובכפוף לאמור בסעיף 4.8 להלן, תחזיר סלסילה למזמין את כספו בגין ההזמנה. סלסילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים הוצאות משלוח ככל ותהיינה. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור בסעיף 2.11 לעיל) ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר כפי שמופיעות באתר לבין תכונות המוצר בפועל, שאז לא ייגבו דמי ביטול מהמזמין.
  8. על אף האמור בסעיף 4.7 לעיל ומבלי לגרוע מהוראותיו, סלסילה תבחן את המוצרים שהוחזרו לרבות, אך לא רק, באמצעות שקילתם ובדיקת השימוש שנעשה במוצרים.
  9. סלסילה מדגישה כי על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל וישנה אי התאמה מהותית בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל מוצר שהתקבל באיכות ירודה), על המזמין להודיע לסלסילה תוך יום עסקים אחד על אי התאמה כאמור. ככל והמזמין לא הודיע לסלסילה במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא תהיינה טענות נגד סלסילה בשל כך.
 5. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לסלסילה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי סלסילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של סלסילה.
  3. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מסלסילה.
  4. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לסלסילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: “הסכמי צדדים שלישיים”). סלסילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
  5. סלסילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח לסלסילה על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא”ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.
 6. אבטחה
  1. האתר של סלסילה מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. סלסילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
 7. היעדר אחריות
  1. סלסילה מקפידה כי המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וטרייה.
  2. האחריות הבלעדית לכל המוצרים באתר ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
  3. סלסילה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.
  4. הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתן לעתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן סלסילה לא תישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל.
  5. סלסילה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיע באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו ומרכיביו של כל מוצר. ככל ובתום לב סופק לכם מוצר אשר אינו תואם את תיאורו באתר, ביכולתכם ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של סלסילה אשר ידאג לזכותכם בגובה מחיר המוצר שנרכש ויתאם את החזרתו של המוצר לסלסילה ללא עלות.
  6. סלסילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני ולסלסילה אין כל שליטה על תוכן כאמור, ועל כן סלסילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
  7. סלסילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מרכישה באתר, לרבות, אך לא רק, מקרים בהם הרכישה לרבות התשלום בגינה מתבצעת שלא בהסכמתו ו/או בידיעתו של המזמין ו/או הקלדה שגויה של כתובת למשלוח ההזמנה ו/או הקלדה שגויה של פרטי כרטיס אשראי; וכן מקרים של תקלה בתקשורת עקב מעשה ו/או מחדל של ספקי תקשורת.
  8. סלסילה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש במוצרים שיוצרו על ידי סלסילה זולת מקרים בהם המוצר היה פגום עקב רשלנות של סלסילה. במקרה זה גובה האחריות של סלסילה יהא מוגבל ולא יעלה על גובה סכום המוצר הפגום שנרכש.

“הודעות דחיפה” למכשיר הנייד (push notifications)

סלסילה כוללת באתר שלה שירות “הודעות דחיפה (push notifications)”, למכשיר הסמארטפון של המשתמש במסגרת השימוש באתר של סלסילה. הודעות ה-push יישלחו, מעת לעת, לסמארטפון של המשתמש אשר השתמש באתר של סלסילה. הודעות ה-push יכללו, בין השאר, הצעות, הטבות מבצעי מכירות ו/או כל פרסום ו/או עדכון אחר הנוגעים לאתר של סלסילה. הודעות ה-push יישלחו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סלסילה.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות push לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.

בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של סלסילה, המשתמש רשאי לבטל בכל עת את האפשרות לקבל את הודעות ה-push בכל עת באמצעות שליחת מסרון ו/או הודעת וואטסאפ ו/או שיחה טלפונית, והכל במס' הטלפון של שירות הלקוחות כמצוין לעיל.  

 1. התחייבויות המשתמש  
  1. במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, סלסילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש באתר, ויהיה על המשתמש לשפות את סלסילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

9. סמכות שיפוט והודעות

 1.  
  1. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו בלבד.
  2. כל מכתב שיישלח לסלסילה ייחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי סלסילה בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד סלסילה על אי קבלה.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

אתר האינטרנט www.salsila.co.il  המופעל ומנוהל על ידי סלסילה (להלן: “האתר” ו- ”החברה” בהתאמה) משמש בין היתר לסחר מקוון לרכישת פירות וירקות וכן מוצרים על ידי הגולשים והמשתמשים באתר (להלן: “השירות”) וללקוחות הנרשמים והמשתמשים בשירותי החברה (להלן: “המשתמשים” ו/או “הגולשים”).

החברה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת החברה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידה המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר.

 1. כללי
  1. כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי החברה ובהם שם, כתובת, טלפון ודוא”ל; וכן פרטי כרטיס אשראי לצורך רכישה בלבד אשר אינם נשמרים על ידי החברה.
  2. בעת השימוש באתר, יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
  3. החברה שומרת טוקן של כרטיס האשראי המאפשר למשתמש לבצע רכישות באתר ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי כרטיס האשראי. לצורך זה מתבצע תהליך טוקניזציה במסגרתו עם הזנת פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, פרטי הכרטיס מוצפנים ואינם נשמרים במאגר המידע של החברה למעט 4 הספרות האחרונות של הכרטיס, תוקף הכרטיס וכן טוקן המשמש לשחזור פרטי הכרטיס בלבד.
 2. מאגר המידע והשימוש בו
  1. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה שמספרו 7298. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:
 3.  
  1.  
   • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;
   • ניהול חשבון המשתמש;
   • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
   • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
   • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);
   • אכיפת תנאי השימוש של החברה;
   • יצירת קשר עם המשתמש בדבר סטטוס הזמנתו ואספקת המוצרים שהזמין;
   • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.
 4. דיוור ישיר
  1. פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו תהיינה כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של החברה לצרכים הבאים:
 5. שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);
 6. עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר;
 7. צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;
 8. צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;
 9. מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
 10. החברה רשאית, למטרות שלעיל, להעביר את המידע, מעת לעת, לגופים אחרים איתם החברה מקיימת יחסי שיתוף פעולה, ולכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה, וגופים וגורמים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (ולצורך אותן מטרות) כאמור לעיל, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 11. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות החברה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של החברה.
 12. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.
 13. “הודעות דחיפה” למכשיר הנייד (push notifications)- סלסילה כוללת באתר שלה שירות “הודעות דחיפה (push notifications)”, למכשיר הסמארטפון של המשתמש במסגרת השימוש באתר של סלסילה. הודעות ה-push  יישלחו, מעת לעת, לסמארטפון של המשתמש אשר השתמש באתר של סלסילה. הודעות ה-push  יכללו, בין השאר, הצעות, הטבות מבצעי מכירות ו/או כל פרסום ו/או עדכון אחר הנוגעים לאתר של סלסילה. הודעות ה-push יישלחו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של סלסילה.
 14. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבהרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות push לרבות הודעות אשר עשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.
 15. בהתאם לדין ולמדיניות הפרטיות של סלסילה, המשתמש רשאי לבטל בכל עת את האפשרות לקבל את הודעות ה-push בכל עת באמצעות שליחת מסרון ו/או הודעת וואטסאפ ו/או שיחה טלפונית למס' הטלפון של שירות הלקוחות כמפורט לעיל.

13. מסירת מידע לצד שלישי

מצבים בגינם עשויה החברה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

 1.  
  1.  
   • כאשר המשתמש אישר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;
   • במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
   • על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
   • במקרה בו החברה תחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
   • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
   • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של החברה;
   • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, החברה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;
   • כאשר מאמינה החברה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
   • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;
   • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.
 2. מידע מצטבר ובלתי אישי
 3.  
  1. החברה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, החברה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר והמאפיינים או השירות או המוצרים הפופולאריים ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.